Utvärderingar

Utvärderingar

Utvärdering av styrelse och VD

Ett av Styrelsekollegiets syften är att verka för ett aktivt och ansvarstagande styrelsearbete i vad vi kallar ”kompetensstyrelser”. Vi menar att styrelsen är en viktig del av bolaget och att dess ledamöter 
skall föreslås och väljas till styrelsen för att de förväntas bidra till bolagets verksamhet. Utgångspunkten för deras engagemang ska vara bolagets behov samt de kompetenser ledamöterna individuellt och styrelsen som kollektiv representerar. För oss är det därför inget konstigt att styrelsen och ledamöterna utvärderas, precis som andra funktioner i företaget. 

Frågan om utvärdering får dock motstånd. Framför allt är det många som känner sig obekväma med momentet där ledamöterna skall betygsätta varandra. Tills vidare strider inte Styrelsekollegiet för individuell betygsättning utan har i detta utvärderingsverktyg riktat ljuset mot styrelsens prestation som helhet, möjligtvis med visst fokus på ordföranden. 

Av de svenska aktiebolag som Kodens direktiv omfattar, kommer en del att engagera specialiserade konsulter för att genomföra utvärderingen. Vårt antagande är emellertid, att huvuddelen av bolagen kommer att göra utvärderingen själva, särskilt av kostnadsskäl. Dessa framför allt små- och medelstora företag erbjuds här ”en hjälp till självhjälp” i form av Styrelsekollegiets verktyg, utan att vi därmed gör anspråk på att vår modell kan mäta sig med en utvärdering i full skala gjord av specialister.

Även VD:s arbete bör utvärderas. Minst en gång per år skall styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen person från bolagsledningen skall närvara (bör ingå i Styrelsens arbetsordning). Vid detta styrelsemöte (ej telefonmöte) görs en gemensam utvärdering av VD. Här bör uppnåelsen av mätbara mål såväl som andra iakttagelser diskuteras. I den mån synpunkter från organisationen eller omvärlden är kända, ska de analyseras och vägas in. En sammanfattning ska göras av styrelsen för att användas som underlag vid den återkoppling, som ordföranden sedan gör i ett enskilt möte med VD. Korrigeringar eller större åtgärder till följd av utvärderingen startas redan vid denna genomgång.

Själva utvärderingsschemat finns som nedladdningsbar PDF:er i den högra spalten här på sidan, vilken kan printas ut och användas i utvärderingsarbetet. Vi är naturligtvis mycket intresserade av kommentarer till och erfarenheter av detta verktyg och tar tacksamt emot dessa.

PDF:er för nedladdning

UTVARDERING STYRELSE 3.4.pdf

UTVARDERING_VD_1.2.pdf

Utvärdering av styrelse och VD

Ett av Styrelsekollegiets syften är att verka för ett aktivt och ansvarstagande styrelsearbete i vad vi kallar ”kompetensstyrelser”. Vi menar att styrelsen är en viktig del av bolaget och att dess ledamöter 
skall föreslås och väljas till styrelsen för att de förväntas bidra till bolagets verksamhet. Utgångspunkten för deras engagemang ska vara bolagets behov samt de kompetenser ledamöterna individuellt och styrelsen som kollektiv representerar. För oss är det därför inget konstigt att styrelsen och ledamöterna utvärderas, precis som andra funktioner i företaget. 

Frågan om utvärdering får dock motstånd. Framför allt är det många som känner sig obekväma med momentet där ledamöterna skall betygsätta varandra. Tills vidare strider inte Styrelsekollegiet för individuell betygsättning utan har i detta utvärderingsverktyg riktat ljuset mot styrelsens prestation som helhet, möjligtvis med visst fokus på ordföranden. 

Av de svenska aktiebolag som Kodens direktiv omfattar, kommer en del att engagera specialiserade konsulter för att genomföra utvärderingen. Vårt antagande är emellertid, att huvuddelen av bolagen kommer att göra utvärderingen själva, särskilt av kostnadsskäl. Dessa framför allt små- och medelstora företag erbjuds här ”en hjälp till självhjälp” i form av Styrelsekollegiets verktyg, utan att vi därmed gör anspråk på att vår modell kan mäta sig med en utvärdering i full skala gjord av specialister.

Även VD:s arbete bör utvärderas. Minst en gång per år skall styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen person från bolagsledningen skall närvara (bör ingå i Styrelsens arbetsordning). Vid detta styrelsemöte (ej telefonmöte) görs en gemensam utvärdering av VD. Här bör uppnåelsen av mätbara mål såväl som andra iakttagelser diskuteras. I den mån synpunkter från organisationen eller omvärlden är kända, ska de analyseras och vägas in. En sammanfattning ska göras av styrelsen för att användas som underlag vid den återkoppling, som ordföranden sedan gör i ett enskilt möte med VD. Korrigeringar eller större åtgärder till följd av utvärderingen startas redan vid denna genomgång.

Själva utvärderingsschemat finns som nedladdningsbar PDF:er i den högra spalten här på sidan, vilken kan printas ut och användas i utvärderingsarbetet. Vi är naturligtvis mycket intresserade av kommentarer till och erfarenheter av detta verktyg och tar tacksamt emot dessa.

 


PDF:er för nedladdning

UTVARDERING STYRELSE 3.4.pdf

UTVARDERING_VD_1.2.pdf